Pravidla juda

 

Boj v judu probíhá v postoji ( Tachi-waza) a na zemi (Ne-waza). Boj vestoje zahrnuje celou škálu různých technik (nohou, boků, paží), kdy se používá vlastní nebo soupeřova síla k jeho vychýlení a následnému snazšímu porazu. Boj na zemi plynule navazuje na boj vestoje, pomocí rozličných technik a přechodů soupeře můžeme dostat do držení, škrcení, či páky na loketní kloub.

 Zápasiště

 

      Zápasiště v judu je tvořeno tzv. tatami, které jsou vyráběny z lisovaného syntetického materiálu. Tatami se dělí na zápasovou a mimozápasovou plochu. Rozměry zápasové plochy jsou na vrcholných akcích pro seniorské kategorie 8x8 metrů a tatami uvnitř zápasové plochy mají barvy žluté, modré nebo zelené.

           

 Závodní úbor

 

Úborem pro oba soupeře je kimono (judogi) a opasek (obi), ženy nosí pod kimonem zpravidla bílé triko bez nápisů a reklam. V judu se k lepšímu rozeznání obou závodníků používá modré a bílé kimono. Bílé má ten, kdo je v rozlosovaném „pavouku“ první čtený, neboli ten, který je výš. Kimono je v této době před každým zápasem důkladně přeměřováno dle regulí, aby neznemožňovalo úchop soupeři, nebylo příliš krátké nebo tvrdé a splňovalo hygienické předpoklady.   

    

 Bodové hodnocení juda

 

Bodové ohodnocení Ippon (100 bodů), které znamená vítězství před časovým limitem lze dosáhnout:

·         hodí-li závodník soupeře značnou silou a rychlostí na větší část jeho zad, aniž by nad ním ztratil kontrolu

·         udrží-li závodník soupeře v držení po dobu 25 sekund

·         vzdáním soupeře poklepáním rukou či nohou v důsledku nasazení držení, páky nebo škrcení

·         pokud je soupeř postupně ohodnocen čtyřmi tresty - shido

·         pokud závodník dosáhne v zápase dvou waza-ari - spojené vítězství

·         pokud je závodník účinkem páky nebo škrcení neschopen pokračovat v zápase

Bodové ohodnocení waza-ari ( 10 bodů) lze dosáhnout:

·         hodí-li závodník soupeře bez ztráty kontroly nad ním, ale není to dopad na větší část zad, nebo hodu chybí jeden z aspektů rychlosti či  síly

·         udrží-li závodník soupeře v držení méně než 25 sekund, ale zároveň více než 20 sekund

·         pokud je soupeř postupně ohodnocen třemi tresty - shido

 

Bodové ohodnocení yuko ( 1 bod) lze dosáhnout:

 

·         hodí-li závodník soupeře na bok bez ztráty kontroly nad ním

·         udrží-li závodník soupeře v držení nejméně 15 sekund, ale kratší než 20 sekund

·         pokud je soupeř postupně ohodnocen dvěma tresty

Jakýkoliv počet vyhlášených yuko není rovnocenný ohodnocení waza-ari.  

 

   Tresty v judu

Tresty v judu se dělí na dvě hlavní kategorie, jimiž jsou lehká provinění - shido a velmi važná provinění - hansoku make, což znamená vyloučení ze zápasu. Při udělení druhého a dalšího trestu shido se automaticky projeví změna ve skóre (viz další odstavec), zatímco první trest shido znamená pouze varování.

Dva tresty shido odpovídají technickému ohodnocení yuko soupeře, tři tresty shido odpovídají technickému ohodnocení waza-ari soupeře. Tato lehká provinění se udělují například za: velmi defenzivní způsob boje - pasivita, předstírané útoky, které mají za cíl pouze zdržovat utkání, defenzivní postoj - hluboký předklon, lámání a ohýbání prstů soupeře, strkání prstů do soupeřova rukávu, jednostranný úchop.

Trest hansoku make je možno dostat postupně – čtyři shida nebo přímo, a to dvěma způsoby. Prvním způsobem je velmi vážné porušení pravidel juda, jakož jsou například zakázané techniky v postoji, páka na jiný kloub v těle než je loket nebo některé hrubé porušení proti duchu pravidel juda. Druhým způsobem přímého hansoku make je zakázaný útok pažemi pod pás soupeře.

 

  Rozhodčí a jejich gestikulace

Zápas v judu řídí jeden hlavní a dva pomezní rozhodčí. Hlavní rozhodčí stojí zpravidla uvnitř zápasové plochy, řídí zápas a vyhlašuje rozhodnutí. Zajišťuje, aby jeho rozhodnutí byla správně zaznamenávána na registrační tabuli. Oba pomezní rozhodčí sedí na židlích ve dvou protilehlých rozích a spolupracují s hlavním rozhodčím. Pokud se názor pomezního rozhodčího na posouzení technického hodnocení nebo trestu liší od hlavního rozhodčího, musí svůj názor signalizovat pomocí oficiální gestikulace.

Pokud hlavní rozhodčí ohodnotí techniku nebo trest stupněm vyšším, avšak oba rozhodčí nižším, musí hlavní rozhodčí ihned svůj výrok změnit. To samé platí pro výroky hlavního rozhodčího, který ohodnotí techniku nebo trest stupněm nižším a oba rozhodčí shodně hodnotí stupněm vyšším.

Pokud jeden z pomezních rozhodčích hodnotí akci stupněm vyšším a druhý pomezní stupněm nižším než jak ohodnotil hlavní rozhodčí, pak hodnocení zůstává tak, jak ji ohodnotil hlavní rozhodčí v zápasišti.

Od roku 2009 je u každého zápasiště i video-rozhodčí, který zkoumá některé sporné akce.

 

 

AKCE

SIGNALIZACE

IPPON

vzpažení nad hlavou dlaní vpřed

WAZA-ARI

upažení do výše ramen dlaní dolů

YUKO

upažení poníž dlaní dolů

SHIDO-PASIVITA

předpažení obou rukou, pokrčené v předloktí a ve vodorovné poloze provedou rotaci směrem dopředu, poté ukáže ukazovákem na trestaného závodníka

SHIDO-PŘEDSTÍRANÝ ÚTOK

předpažení oběma rukama se sevřenými pěstmi, naznačený pohyb stažení dolů

SHIDO-NESTANDARTNÍ ÚCHOP

dle provinění následuje příslušné gesto ( prsty do rukávu,jednostranný úchop)

OSAEKOMI (DRŽENÍ)

předpažení šikmo dolů směrem k závodníkům

MATE (PŘERUŠENÍ BOJE)

předpažení dlaní vpřed, prsty vzhůru. Gesto provedené směrem k časoměřiči

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE

zvednutí paže s otevřenou dlaní směrem k vítězi